1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat houdt een business case in bij een herbestemming?

De businesscase weegt de kosten en de baten van jouw herbestemming tegen mekaar af. In de businesscase worden zowel de historische achtergrond van het monument en het daarop gebaseerde concept, inclusief het financieel plan, beschreven, tegen de achtergrond van de marktontwikkeling.

Waarom heb je een business case nodig?

Om de slaagkans van jouw herbestemming in kaart te brengen. De businesscase van een herbestemmingsproject is een integrale afweging van de strategische belangen, de reden waarom een initiatiefnemer het project doet en de rechtvaardiging van de investering. Het ontwikkelen van een businesscase is het ontwikkelen van draagvlak voor een investeringsbesluit. Een goede businesscase biedt daarbij een heldere basis voor alle besluitvorming.

Wie kan je hierbij helpen

Iemand die expertise heeft op het gebied van financiën en ondernemen, specifiek met ervaring in het herbestemmen. De “gewone” vastgoedmodellen verschillen vaak van het financiële plaatje bij een monument dus ga op zoek naar een mensen die actief zijn in de herbestemmingsniche.

Aanvullende informatie

Welke kosten moet je in kaart brengen?

De moeilijkste oefening is de kosten inschatten. In de onderzoeksfase heb je hier normaliter al wat werk voor verricht, maar daar komt nog wat bij kijken:

  • Investeringskosten: alle investeringen die je in de komende jaren denkt te gaan doen. Van aankoopkosten, bouwkosten en inrichtingskosten tot overige kosten voor onderzoek en overheidsheffingen bijvoorbeeld.
  • Exploitatiekosten zijn de kosten van het in eigendom of gebruik hebben van het monument. In hoofdlijnen vallen deze uiteen in vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratieve kosten en specifieke bedrijfskosten.

Begroting: kosten versus inkomsten

Tegenover de kosten staan de inkomsten. Financieringsbegroting: Hierin staat hoe de investeringen worden betaald. Bijvoorbeeld met eigen geld, subsidies of leningen.

Het exploitatiemodel geeft inzicht in de jaarlijkse opbrengsten en kosten van een monument. Een goed uitgedacht exploitatiemodel is een belangrijke voorwaarde voor succes want het maakt inzichtelijk wat de opbrengsten moeten zijn om alle kosten te kunnen dekken en winst te maken. Als verhuurder bestaan de netto huurinkomsten uit de huurinkomsten minus de exploitatiekosten.