1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een document waarin de gemeente heeft vastgesteld wat de bestemming is van alle gronden en gebouwen waarbij ook is aangegegeven wat de doelen en voorschriften zijn ten aanzien van het gebruik ervan. Hierin staat bijvoorbeeld waar winkels mogen komen en welke percelen voorzien zijn voor woningbouw. Ook staan er bijvoorbeeld regels in over hoe hoog je mag bouwen. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Plannen die niet zijn opgenomen op deze website, zijn over het algemeen op de gemeentelijke website te bekijken.

Waarom is een bestemmingsplan belangrijk bij een herbestemming?

Aan elke locatie is in het bestemmingsplan een functie toegekend, dit heet een bestemming. In de bestemmingsplanregels staat wat er wordt toegelaten en wat niet. Ook kan hierin staan dat er onderzoek nodig is, bijvoorbeeld archeologisch onderzoek als er bodemingrepen plaatsvinden.

Bij herbestemming komt het voor dat het gewenste gebruik (bijv. wonen) niet past in de gebruiksregels van het bestemmingsplan. In bepaalde gevallen kun je dan een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Deze vraag je aan bij de gemeente. Als het een tijdelijke herbestemming is, kan de gemeente van de regels afwijken via een tijdelijke ontheffing. Als het een permanente herbestemming is, is een bestemmingsplanwijziging doorgaans noodzakelijk.

Wie kan je hiermee helpen?

Je gemeente kan aangeven of de idee├źn voor jouw herbestemming passen binnen het algemene beleid van de gemeente en welke procedure er eventueel moet gevolgd worden.

Een bestemmingsplanprocedure kan een lange doorlooptijd hebben van vele maanden, dus begin hier tijdig mee. Mocht je er niet uitkomen dan zijn er voldoende gespecialiseerde bureaus die je bij een bestemmingsplanprocedure kunnen bijstaan.

Aanvullende info

Een overzicht van alle handeling per procedurele fase voor een bestemmingsplan vind je hier.